1

زمین پروژه 7000 متر میباشد

News Discuss 
از این به بعد نمک است که مهمان زمینهای کشاورزی منطقه خواهد شد.» انتقادات، اما به همین چند مورد خلاصه نمیشود و کارشناسان چند مساله زیستمحیطی برجسته دیگر را هم عنوان میکنند؛ گفته میشود که این سد ۵۰۰ هکتار از جنگلها و بوتهزارهای حاشیه زهره و پاییندست این سد https://bookmarkleader.com/story14031339/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-2022

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story